Bardejov - cz

Aktuálne pracovné ponuky

Pracovník na TPP vo výrobe,bezplatné zaškolenie, zvýšená nástupná mzda od 520€+mes.bonusy a príspevok na dopravu/ubytovanie až do 100€
BHP , P.POŻ. HACCP
Koordinátor


Nehnuteľnosti na predaj

Predaj,16000 m2 stavebn? pozemok, in?ini
Pozemok sa nach?dza v Bardejove, v meste, smer Bardejovsk? k?pele, pri hlavnej ceste 1. triedy s priamym pr?stupom z hlavnej cesty z kri?ovatky, o roz...
Cena: 624000 EUR
Dra?ba rodinn?ho domu ul.Dlha L?ka Barde
Rodinn? dom s pr?stavbou penzi?nu s.?. 2422 sa nach?dza na okraji obce, v lokalite nov?ch domov v meste Bardejov, mestskej ?asti Dlh? L?ka, ?as? Pod K...
Cena: 63225 EUR
Úžitková plocha: 537 m2
For sale, ski resort, Bardejov, Slovakia
PROPERTY DESCRIPTION Description of the Centre: The ski resort is located on the north-eastern Slovakia. The owner owns the resort movable and imm...
Cena: 100000000 EUR
Úžitková plocha: 117000 m2
Pred?vam? lukrat?vnu polyfunk?n? budovu
Pon?kame na predaj polyfunk?n? budovu vo frekventovanej ?asti mesta Bardejov skolaudovan? v roku 2 000. V budove, ktor? m? samostatn? v??ah sa nach?dz...
Cena: 100000000 EUR
Úžitková plocha: 300 m2
Po dohode so z?ujemcom pripravujeme dra?
Cena pod?a znaleck?ho posudku: 81.000,- EUR Najni??ie podanie: 60.750,- EUR Minim?lne prihodenie: 200,- EUR V??ka dra?obnej z?bezpeky: 15.000,- EUR...
Cena: 60750 EUR
Úžitková plocha: 393 m2
Dra?ba pozemkov Hrabsk?, okres Bardejov
Predmetom dra?by s? pozemky o v?mere 1223 m2, k.?. Hrabsk?, obec Hrabsk?, LV ?. 83. Pozemok parc.?. 255 je zastavan? stavbou rodinn?ho domu, ktor? je ...
Cena: 2700 EUR

Napísali o nás

Článok o našom meste Bardejov vyšiel na cestovateľskom magazíne www.cestovanie.in. Tu si môžete prečítať celý článok o meste Bardejov.

Mestá, ktoré treba vidieť

Košice - Košice ako metropola východu je druhým najväčším mestom na Slovensku. Najstaršie zachované dôkazy osídlenia nám pochádzajú už z doby praveku a doby bronzovej...

Trenčín - Súčasný Trenčín má viacero úloh v kultúrnej, spoločenskej ale aj administratívnej oblasti. Je centrum administratívy a samosprávy. Tvorí sídlo Trenčianskeho kraja, čo je pochopiteľné už z názvu...

Užitočné odkazy

- Digitálne váhy